Jak tworzone są pieniądze?

Kiedy mówimy o świecie finansów, jesteśmy przyzwyczajeni do odnoszenia się do istnienia różnych rynków na których zarówno oszczędzający, jak i inwestorzy mogą przenosić swoje pieniądze. Zwykle mówimy więc o rynku akcji, rynku instrumentów o stałym dochodzie, rynku walutowym…

Rzadko jednak słyszymy o głównym rynku, który istnieje i który w dużej mierze determinuje rozwój pozostałych: rynku pieniężnym.

Rynek pieniężny to ten, na którym cena pieniądza ustalana jest poprzez określenie tzw. stopy procentowej, która jest niczym innym jak rynkową ceną dobra teraźniejszego (w tym przypadku pieniądza) w przeliczeniu na dobra przyszłe.

Na tym rynku fundamentalną rolę odgrywa instytucja – Bank Centralny, który zarówno poprzez swoje decyzje dotyczące nominalnej stopy procentowej i ilości pieniądza w obiegu (polityka monetarna), jak i poprzez emisję nowego pieniądza, decyduje w znacznym stopniu o kształtowaniu się innych rynków i całej gospodarki.

Jak wybrać najlepszą platformę inwestycyjną?

Bank centralny danego kraju lub obszaru geograficznego jest główną częścią jego systemu bankowego, ponieważ jego decyzje dotyczące polityki pieniężnej są przekazywane do gospodarki realnej za pośrednictwem krajowego systemu bankowego, w szczególności poprzez udzielanie kredytów bankowych.

Krajowy system bankowy odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu pieniądza emitowanego przez banki centralne do gospodarki realnej (firm i gospodarstw domowych, które inwestują i konsumują), ponieważ kredyt bankowy jest głównym kanałem transmisji polityki pieniężnej.

Jedną z głównych cech współczesnych systemów bankowych jest ich zdolność do zwiększania podaży pieniądza w obiegu bez konieczności emitowania dodatkowych ilości pieniądza. Z tego powodu mówi się, że obecny system bankowy generuje pieniądze z powietrza.

Aby to jasno zrozumieć, trzeba wiedzieć, że systemami bankowymi różnych krajów świata rządzi system, który w rzeczywistości pozwala na tworzenie dodatkowych ilości pieniędzy poprzez sam fakt ich pożyczania. System ten znany jest jako system rezerw cząstkowych.