Podatek od nieruchomości 2022 – najważniejsze informacje

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z elementów kosztów utrzymania domu czy też mieszkania. Decydując się na kupno nieruchomości oprócz szeregu formalności do wypełnienia, należy mieć na uwadze zapłatę podatku od nieruchomości. Z roku na rok stawka tego podatku się zmienia, jak wygląda ona w 2022 roku? Kto powinien ją zapłacić?

Podatek od nieruchomości- Czym jest i co uwzględnia?

Podatek od nieruchomości uregulowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to opłata lokalna, ponieważ zasila dochody gmin. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według ustawodawcy podlegają:

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ustawodawca wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości- Kto musi zapłacić?
Podatkiem od nieruchomości są objęte:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Do kręgu tych osób zaliczyć należy także właścicieli oraz użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości- stawki w 2022 roku

Wysokość stawki jaką powinien uiścić podatnik zależy od kilku czynników m.in. od powierzchni mieszkania, gruntu czy też budynku. Każdemu miastu przypisana jest inna kwota podatku. Przykładowo w 2022 roku właściciel 200- metrowego domu na działce o powierzchni 1000 mkw. Warszawiak zapłaci 718zł, a z kolei mieszkaniec Opola 626zł. Z danych przeprowadzonych przez Business Insider najniższy podatek zapłacą osoby mieszkające w Zielonej Górze. Nie ma zatem jednakowej stawki przypisanej dla ogółu społeczeństwa. Gmina co roku przesyła właścicielowi decyzję o wysokości obowiązującego podatku na dany rok do zapłaty.

Pamiętajmy, że w całej Polsce w ostatnim czasie ceny nieruchomości wzrastają. Czytając artykuł zamieszczony na portalu infomielec.pl, wiemy, że również i tam jest podobnie. A im wyższe ceny nieruchomości i ich wartość, tym wyższą kwotę zapłacimy do urzędu.

Podatek od nieruchomości- jaka jest potrzebna deklaracja oraz do kiedy trzeba zapłacić podatek?

Podatnicy, którzy są osobami fizycznymi muszą złożyć do organu podatkowego formularz IN-1. Należy go złożyć do 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku podatkowego. Organem podatkowym jest burmistrz, prezydent miasta lub wójt gminy, w zależności od położenia danej nieruchomości. Deklarację Dn-1 składają podatnicy, którzy są osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi bądź spółkami niemającymi osobowości prawnej. Taką deklarację należy składać corocznie do 31 stycznia za dany rok podatkowy. Swobodnie informację IN-1 oraz deklarację DN-1 możemy złożyć we właściwym organie podatkowym, wysyłając poprzez pocztę lub online podpisując dokument Profilem Zaufanym.

Co jeszcze warto wiedzieć o podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta). Płatny jest w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Odmienne zasady obowiązują osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Obowiązane są one do samoobliczania podatku, a także do comiesięcznego wpłacania należnej kwoty na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jeżeli podatek od nieruchomości za dany rok wyniesie mniej niż 100zł, podatnik jest zobowiązany zapłacić całość w pierwszej racie. Podatek możemy zapłacić w kasie gminy, przelewem na konto gminy, lub u inkasenta, który został wyznaczony przez gminę.